Pravidla soutěže

Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je Zlínský kraj. 
Soutěž vychází ze schválené Regionální inovační strategie Zlínského kraje.

Vyhlašovatel soutěže:

 
Zlínský kraj 
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
Právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.
IČ 70891320, DIČ CZ70891320 – neplátce DPH


Organizátor soutěže:

Technologické inovační centrum s.r.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
Zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48562.
IČ 26963574, DIČ CZ26963574

Co se bude hodnotit:

Soutěž Inovační firma Zlínského kraje roku 2023 hodnotí firmy a jejich realizované inovační aktivity za předchozí dva kalendářní roky, nikoliv teprve plánované či v počátečních fázích realizace.  Podmínkou je, aby inovace byla uvedena na trh od začátku roku 2021 do konce roku 2022.

Součástí hodnocení je Sebehodnotící dotazník, který hodnotí firmu jako celek – její inovační kulturu a inovační potenciál a Popis inovační aktivity přihlašující se firmy včetně ekonomických údajů. Popis firemních inovačních aktivit přihlášené firmy by měl kvalitativně a popisně vyjádřit inovaci nebo inovační projekt přihlášené firmy.

Popis inovačních aktivit by se měl zaměřit na jednu z následujících domén:

 • produktová inovace (uvedení na trh nového nebo podstatně zlepšeného výrobku nebo služby)
 • procesní inovace
 • organizační aspekty
 • marketingová inovace
 • ekologická inovace

Součástí popisu inovačních aktivit bude také jejich ekonomické hodnocení, kdy přihlášená firma uvede hodnotu (skutečně doložitelnou či odhad) výše výdajů na inovační aktivity a přiloží k vyplněnému dotazníku rozvahu a výkaz zisku a ztrát za poslední uzavřené účetní období. Tyto údaje mohou být doplněny dalšími ukazateli, pokud je firma sleduje či jsou pro firmu relevantní (např. tržby z inovací výrobků a služeb, odhad zisku generovaného z inovační aktivity, snížení provozních nákladů dosažené díky inovační aktivitě, počet registrovaných patentů a užitných vzorů apod.)

Kdo se může soutěže zúčastnit:

Do soutěže se může přihlásit jakýkoliv podnikatel dle § 420 a § 421 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) nebo klastr, tj. právnická osoba, která sdružuje společnosti a instituce v konkrétním oboru, (bez ohledu na to, zda byl nominován) se sídlem ve Zlínském kraji, který splní následující podmínky*:

 • není v likvidaci,
 • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
 • vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního  řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

Výše uvedené podmínky prokazuje účastník formou čestného prohlášení, které je nedílnou součástí přihlášky. Přihlášku včetně čestného prohlášení podepisuje osoba/osoby oprávněná jednat za podnikatelský subjekt, která odpovídá za pravdivost údajů v přihlášce. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže z důvodu uvedení nepravdivých údajů a to i zpětně. Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo ze stejných důvodů zpětně odejmout udělená ocenění.  

 * Vybrané podmínky dle Zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, § 53 – Základní kvalifikační předpoklady

Kategorie

Soutěž je vyhlášena pro všechny podnikatelské subjekty bez členění do kategorií. 

Vyhlašovatel soutěže si však vyhrazuje právo provést rozdělení podnikatelských subjektů do kategorií* dodatečně podle potřeby, za účelem hodnocení. 

* Jedná se o rozdělení podnikatelských subjektů do kategorií podle přepočteného počtu zaměstnanců za poslední uzavřené účetní období. Ukazatelem je průměrný počet zaměstnanců subjektu po přepočtení na plný pracovní úvazek ve smyslu nařízení Evropské komise 70/2001 v platném znění za poslední uzavřené účetní období. 

Kdo může do soutěže nominovat:

Nominovat podnikatelský subjekt do soutěže za inovační aktivity může kdokoliv prostřednictvím nominačního formuláře.

Nominovat firmu

Nominační formulář


Registrace do soutěže:

Účastník se do soutěže registruje vyplněním online formuláře. Po úspěšné registraci je na uvedený kontaktní email zasláno potvrzení o registraci do soutěže. Údaje z registračního formuláře jsou automaticky zaslány na kontaktní email organizátora soutěže. Registrací do soutěže účastník potvrzuje, že se seznámil s jejími pravidly, vyjadřuje svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat. 
Registrace do soutěže je povinná.
 

Přihlášení do soutěže:

Přihláška do soutěže je účastníkům k dispozici zde.  

Přihláška do soutěže *.DOC

Přihlášku do soutěže podává účastník:

1. V listinné podobě poštou nebo osobně na adresu

Technologické inovační centrum s.r.o.
Vavrečkova 5262 (budova 23)
760 01 Zlín.  

Přihláška musí být podepsána osobou / osobami oprávněnou jednat za podnikatelský subjekt.

2. V elektronické podobě ve formátu pdf včetně všech příloh. Elektronická přihláška musí být opatřena elektronickým podpisem osobou / osobami oprávněnou jednat za podnikatelský subjekt. Elektronickou přihlášku zašlete na email: kostelnikova@ticzlin.cz nebo prostřednictvím datové schránky Technologického inovačního centra, číslo datové schránky: 7sr6kpy.

Termín pro předkládání přihlášek je stanoven na 6. října 2023 do 15 hod. Rozhodující je datum doručení přihlášky, nikoliv datum odeslání. Obálku označte nápisem „Inovační firma Zlínského kraje“

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 21. listopadu 2023.

Ochrana údajů:

Veškeré osobní údaje, údaje či informace citlivého charakteru (zejména požadované ekonomické údaje) budou po celou dobu trvání soutěže a po jejím ukončení chráněny. Uchování a likvidace takto získaných údajů bude probíhat v souladu s vnitřními předpisy vyhlašovatele.
 
Vyhlašovatel i organizátor se zavazují, že všichni zaměstnanci, kteří budou s těmito údaji manipulovat, budou o ochraně těchto údajů poučeni. V rámci hodnocení budou hodnotitelé k ochraně údajů vázání podpisem smlouvy o mlčenlivosti. 

Účastník nese plnou odpovědnost a ručí za to, že přihlašované aktivity neporušují žádná práva jakékoliv třetí strany vyplývající z patentu, autorského práva, ochranné známky ani jiného práva k duševnímu vlastnictví. Podáním přihlášky do soutěže zůstávají všechna práva přihlašované aktivity účastníkovi. 

Práva vyhlašovatele:

Práva vyhlašovatele:

Na účast v soutěži a na výhru není právní nárok. Náklady spojené s účastí v soutěži nese účastník.  

 Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo:

 • vyloučit účastníka ze soutěže z důvodu uvedení nepravdivých údajů a to i zpětně
 • z důvodu uvedení nepravdivých údajů zpětně odejmout udělená ocenění
 • na rozdělení podnikatelských subjektů do kategorií pro účely hodnocení
 • na změnu pravidel soutěže i bez udání důvodu, tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního znění pravidel na oficiálních internetových stránkách soutěže
 • zrušit soutěž i bez udání důvodu
 • změnit ceny poskytnuté vítězům soutěže a nominovaným
 • archivovat přihlášky v souladu s jeho vnitřními předpisy
 • zveřejnit výsledky soutěže včetně běžně dostupných údajů týkajících se vítězů a nominovaných účastníků včetně pořízených zvukových a obrazových záznamů